Виж новите ни продукти!

Свържи се с нас на телефон: +359 887 941 948

Политика за поверителност на лични данни и използване на „бисквитки“ на Вибор 2009 ООД

 

Данни за Администратора:

Вибор 2009 ООД, ЕИК 206481635, седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Слав Карославов 2, представлявано от Анна Савопуло – управител, e-mail за връзка: office@nailzonebg.com(наричано по-долу „Търговецът“), от една страна, и потребителите на този уебсайт (nailzonebg.com) e администратор на лични данни”

Дружеството оперира сайта nailzonebg.com, чрез който предоставя услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия („Услуги”) в съгласие с публикуваните на Уебсайта Общи Условия.

Извършвайки своята дейност и с цел предоставяне на услугите в уебсайта nailzonebg.com, Вибор 2009 ООД извършва законни и регулирани действия по събиране, обработка и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 (наричани „Регламента“) и националното законодателство за защита на личните данни.

 

 1. Дефиниции:

Лични данни“ – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване на лични данни“- означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор на лични данни” – означава всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора;

Нарушение на сигурността на лични данни”–означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

Директен маркетинг” – предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

 1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги, Администраторът на лични данни Вибор 2009 ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

 1. физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Потребители (Потребители – физически лица и лица за контакт и представители на Потребители – юридически лица);
 2. физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
 3. физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Вибор 2009 ООД.

 

 1. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

Информация, която Потребителите предоставят

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Регистрация/Създаване на профил.

Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен профил, е необходимо Потребителят да въведе: потребителско име, електронен адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

Данни, съхранявани във Вашия профил.

Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия профил информация като данни за контакт, всички видове направени поръчки по смисъла на използване на онлайн магазина, данни за издаване на фактура, ако регистрираното лице в сайта е юридическо. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия профил в Уебсайта. Част от горепосочените данни са указани като задължителни, за да може да създадете Ваш профил в сайта.

(а) Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Вибор 2009 ООД, постъпила чрез електронни форми в Уебсайта, чрез обаждания към контактите на Вибор 2009 ООД чрез изпращане по регулярна или електронна поща. Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

 1. Цели на обработка:

Вибор 2009 ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в Общите условия, които могат да бъдат:

 1. За целите на използване и функциониране на сайта на Вибор 2009 ООД и предлаганите от него Услуги;
 2. За целите на упражняване на легитимния интерес на Вибор 2009 ООД, свързан с упражняваната от Дружеството търговска дейност.
 3. За целите на изпълнението на законовите задължения на Вибор 2009 ООД.
 4. За други цели, за които Потребителите са дали своето изрично съгласие.
 5. В допълнение тези цели включват комуникацията с Потребителите, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги.

 

 1. Основания за обработване

(а) Легитимен интерес

Вибор 2009 ООД може да обработва лични данни на трети лица (други ползватели на Уебсайта – Потребители, Търговски представители, лица за административен контакт и нерегистрирани потребители на Уебсайта, служители на Вибор 2009 ООД и негови подизпълнители или доставчици на услуги), въз основа на легитимния си интерес, например при:

Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта, поддръжка и администриране на Услугите; разрешаване на възникнали спорове; установяване и предотвратяване на злонамерени действия; Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността; Осъществяване на комуникация с Потребителите по важни въпроси, свързани с Услугите; Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Вибор 2009 ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни. Осъществяване на директен маркетинг съгласно законовите изисквания.

(b) Законови задължения

Вибор 2009 ООД има право да обработва лични данни във връзка с изпълнение на свои законни задължения, сред които:

Изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задълженията на Дружеството съгласно трудовото законодателство, Закона за счетоводството и други приложими закони; при изпълнение на законовите задължения на Вибор 2009 ООД да уведомява Потребителите за различни обстоятелства, свързани с техните права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните им и др.

(c) За предоставяне на Услугите на Уебсайта

Вибор 2009 ООД обработва лични данни за изпълнение на задълженията си за предоставяне на Услугите на Уебсайта в съгласие с Общите условия, приети от Дружеството.

(d) Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

 

 1. Вибор 2009 ООД не събира чувствителни лични данни, включително лични данни, които:
 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи;
 • Генетични и биометрични данни, данни относно здравето или сексуалния живот и сексуалната ориентация.
 1. Срок на съхранение

Вибор 2009 ООД ще съхранява личните данни за период не по-дълъг от сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове на действащото трудово, данъчно и осигурително законодателство.

 1. Предоставяне на информация

Вибор 2009 ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвидените в закона случаи.

(a) Подизпълнители

Вибор 2009 ООД използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Вибор 2009 ООД изисква от тях стриктно да бъдат спазвани инструкциите, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

(b) Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Вибор 2009 ООД и/или други потребители на Услугите.

(c) Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

(d) Трансфер на лични данни

Вибор 2009 ООД се ангажира да не предава лични Ви данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.

Вибор 2009 ООД счита за необходимо да Ви уведоми, че за целите на обработването на личните Ви данни използваме информационни системи за организиране на база данни, като поддръжката и IT-обслужването на приложения към тези системи се осъществява от трети (външни) лица.

 1. Използване на „Cookies”

Вибор 2009 ООД счита за необходимо да Ви уведоми, че за целите на използването на услуги посредством електронната си страница, Вибор 2009 ООД може да използва „Cookies” („Бисквитки”).

Бисквитките помагат на Вибор 2009 ООД да разбере предпочитанията и интересите на потребителите на сайта, базирани на предишна и/или настояща тяхна активност в сайта. Информацията, получена вследствие на използването на бисквитки, подпомага Вибор 2009 ООД да подобри обслужването, функционалностите и услугите на Уебсайта.

 

 1. Права на субектите на лични данни

(а) Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

(b) Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия профил функционалности.

(c) Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

(d) Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

(e) Изтриване на снимки и др. данни

Вие имате възможност да изтривате снимки и други съхранявани във Вашия профил данни по всяко време.

(f) Закриване на профил

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия профил по всяко време, чрез предвидената за това функционалност. След закриване на профила всички данни, част от него, се изтриват.

С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от три /3/ месеца след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.

(g) Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

(h) Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

(i) Право да не бъдете обект на автоматизирано решение

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При предоставяне на Услугите в Уебсайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

(j) Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

(k) Право на жалба.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

(l) Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 1. Точност на информацията

Вибор 2009 ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Уебсайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Настоящата Политика за защита на личните данни е приета от управителя на Вибор 2009 ООД с Решение от 20.04.2022 г.