Виж новите ни продукти!

Свържи се с нас на телефон: +359 887 941 948

Общи условия

1.    Въведение

Тези Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) уреждат взаимоотношенията между Вибор 2009 ООД, ЕИК 206481635, седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Слав Карославов 2, представлявано от Анна Савопуло – управител, e-mail за връзка: office@nailzonebg.com (наричано по-долу „Търговецът“), от една страна, и потребителите на този уебсайт (nailzonebg.com) и закупуването на продукти чрез него (наричани по-долу „Потребителите“ или „Потребителят“), от друга страна.

Документът съдържа информация за дейността на Търговеца условията за ползване на предоставяните услуги, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни Потребители.

Призоваваме Ви да прочетете внимателно нашите ОУ, Политика по отношение на бисквитките и Политика за поверителност (общо наричани по-долу за краткост „Политика за защита на личните данни“) преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този сайт или правите поръчка чрез него, Вие разбирате, че сте обвързани с тези ОУ и с Политиката за защита на личните данни, а в случай че не сте съгласни с тях не трябва да използвате този уебсайт.

Потвърждаването на ОУ е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договор между него и Търговеца. С натискане на виртуален бутон „Регистрация“ се счита, че сте запознати с ОУ и Политиката за защита на личните данни и се задължавате да ги спазвате.

Тези ОУ и Политиката за защита на личните данни могат да бъдат променяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, тъй като настоящите условия по време на сключване на съответния договор или на използването на този сайт, са тези, които се прилагат.

     2. Вашите данни и Вашите посещения на този уебсайт

Информацията или личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват в съответствие с в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни). Когато използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на информация и детайлите и заявявате, че цялата предоставена информация и подробности са верни и отговарят на действителността.

Уебсайтът представлява електронен магазин, достъпен на nailzonebg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки. Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на nailzonebg.com и на IP адреса на Потребителя.

Търговецът може да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от Търговеца.

Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Ограниченията по предходното изречение не се прилагат и в случаите, че за Търговеца възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

      3. Регистрация

При регистрацията Потребителят попълва регистрационна форма, в която е обозначен задължителния или доброволния характер на предоставяните данни и последиците от отказ за предоставянето им

Търговецът събира и използва информацията на Потребителя за целите, предвидени в настоящите ОУ, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени).

За сключване на договор Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (онлайн) в интернет на уебсайта на Търговеца, да изрази съгласие с тези ОУ и да декларира, че и има законно право да сключва обвързващи договори.

Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на ОУ, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Търговеца, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на ОУ в случай на възникване на правен спор. Текстът на тези ОУ е достъпен в уебсайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

      4. Потребителско име и парола

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Търговеца.

Регистриращият се в качеството си на представител на юридическо лице, е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на ОУ той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на Търговеца.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

     5. Поръчки

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в електронния магазин.

Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването на поръчка от Потребителя чрез уебсайта на Търговеца.

За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо се регистрира съобразно реда и условията, описани в тези ОУ, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („количка”).

Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

    6Доставка

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя.

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата. Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на Търговеца  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като Търговецът се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

 

    7. Наличност на стоки

Всички поръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, ние си запазваме правото да ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които може да поръчате. Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ще възстановим всяка сума, която може да сте заплатили. Изрично в онлайн магазина ще бъде упомената информация за неналичното при страницата на всеки един артикул. По този начин ще се избегне добавяне на продукти в т.нар. „количка“, за които е ясно, че не могат да бъдат предоставяни към този момент. 

    8. Право на отказ

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

За да упражни това право, Потребителят трябва да уведоми писмено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

Ако Потребителят разпечата фабричната опаковка на стоките, същият губи правото си да се откаже от договора по съображения, свързани с хигиената и защитата на здравето.

В случай че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка, Търговецът няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от получаване на върнатите стоки.

В случай че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Търговецът си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите стоки.

Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези ОУ, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 5 дни.

      9. Достъп до услуги

Потребителят има право на достъп в режим онлайн до услугите, предоставяни чрез сайта на Търговеца, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Търговеца. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

Потребителят има право на достъп и на корекция в режим онлайн на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп: да спазва българското законодателство, настоящите ОУ, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Търговеца и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите ОУ.

Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Търговецът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Търговецът върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

      10. Цени

Цената на продуктите ще бъде определена по всяко време на нашия уебсайт, освен в случай на очевидна грешка. Въпреки че ние правим всички усилия, за да гарантираме, че показаните на уебсайта цени са правилни, може да възникне грешка. Ако открием грешка в цената, на който и да е от продуктите, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро и ще Ви дадем възможност да потвърдите Вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще ви бъдат възстановени в пълен размер.

     11. Права на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

   12. Изменение на ОУ

Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от 1 (един) месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите ОУ, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

     13. Други

Освен в случаите, предвидени в настоящите ОУ, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Търговеца услуги.

При прекратяване на договора Търговецът дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите ОУ се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.